Main menu

Tygryski

tygryski

Delfinki

delfin

Odkrywcy

odkrywcy

Sówki

sowki3

Procedury obowiązujące podczas reżimu z powodu covid-19

Procedury obowiązujące w Przedszkolu Niepublicznym „Jacek i Agatka” w czasie obowiązywania reżimu sanitarnego podczas zagrożenia zarażeniem wirusem covid-19.

 

W związku z ostatnią aktualizacją Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej dokonuje się zmian w treści „Procedur obowiązujących w Przedszkolu Niepublicznym „Jacek i Agatka” w czasie obowiązywania reżimu sanitarnego podczas zagrożenia zarażeniem wirusem covid-19” , które w zaktualizowanej i jednolitej wersji z dniem 3 lipca 2020 roku otrzymują brzmienie:

 

I Procedura organizacji opieki w Przedszkolu:

 1. Przedszkole będzie działać w godzinach od 7.00 do godziny 16.00.
 2. W tym czasie w Przedszkolu podawane będą 3 posiłki: śniadanie o godzinie 8.45, II śniadanie o godzinie 11.30 oraz dwudaniowy obiad o godzinie 13.30.
 3. Przyprowadzanie dzieci odbywa się do godziny 8.40.
 4. Tylko w szczególnie uzasadnionych i uzgodnionych drogą telefoniczną najpóźniej dzień wcześniej do godziny 13.00 z Dyrektorem Przedszkola sytuacjach dopuszcza się możliwość późniejszego przyprowadzenia dziecka do Przedszkola.
 5. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali może wynosić maksymalnie 25.
 6. Zaleca się, aby jedna grupa dzieci przebywała w swojej stałej sali pod opieką swoich wychowawców. Jednakże ze względów organizacyjnych, w szczególności obowiązku udzielenia pracownikom Przedszkola urlopów wypoczynkowych w okresie wakacji, dopuszcza się możliwość – zwłaszcza w godzinach rannych i popołudniowych, że w jednej sali przebywać mogą dzieci z różnych grup przedszkolnych według ustalonego grafiku.
 7. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do placówki wypełnia „Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka, które uczęszcza do Przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka”” i przesyła ich skan lub zdjęcie na adres mailowy placówki przedszkole.jacekiagatka@kaszczorek.edu.pl
 8. W Przedszkolu dzieci oraz pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa, jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub w niniejszych Procedurach.
 9. Z sal zabaw zostają usunięte pluszowe zabawki/ ruchome wykładziny dywanowe/ wszelkie przedmioty, w tym zabawki trudne w codzienne dezynfekcji.
 10. Sale zabaw należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
 11. W razie konieczności (np. podczas przeprowadzania zabiegów higienicznych takich jak pomoc dziecku podczas korzystania z toalety) personel Przedszkola korzysta z rękawic jednorazowych, maseczek lub przyłbic ochronnych oraz fartuchów ochronnych.
 12. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostają powieszone instrukcje prawidłowego

mycia rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania maseczki oraz prawidłowego

zdejmowania rękawiczek.

 1. Na tablicy ogłoszeń w wiatrołapie oraz w korytarzu przy sali Tygrysków znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki. .
 2. Dzieci do placówki nie zabierają żadnych przytulanek, książek, zabawek, koców, poduszek oraz innych zbędnych rzeczy.
 3. Do czasu odwołania przedmiotowych procedur pierwszego dnia w którym dziecko rozpoczyna uczęszczanie do Przedszkola, rodzic wyposaża swoje dziecko piórnik lub saszetkę, które Przedszkole wyposaży w kredki, ołówek, nożyczki , klej i pędzelek przeznaczone do użytku tylko przez to dziecko oraz 3 teczki formatu A4 na karty pracy i prace plastyczne niezbędne do przechowywania prac dziecka.
 4. Podczas reżimu sanitarnego dzieci nie myją zębów w Przedszkolu, przybory do mycia zębów zostaną rodzicowi zwrócone podczas pierwszego dnia pobytu dziecka w Przedszkolu w czasie reżimu sanitarnego.
 5. Na terenie Przedszkola nie mogą przebywać żadne nieupoważnione osoby.
 6. Rodzice, opiekunowie dziecka oraz dzieci do odwołania nie mogą korzystać z toalety znajdującej się przy szatni, która w reżimie sanitarnym przeznaczona jest wyłącznie dla personelu Przedszkola.

 

II Procedura wyjść na zewnątrz przez dzieci:

 

 1. Organizuje się wyjścia poza teren Przedszkola –spacery i wycieczki do lasu i na tereny łąkowe znajdujące w pobliżu Przedszkola.
 2. Zaleca się, aby dzieci codziennie przebywały na przedszkolnych placach zabaw.
 3. Podczas wyjścia na teren przedszkolny należy unikać kontaktu poszczególnych grup dzieci w szatni poprzez zróżnicowany czas wyjścia i powrotu grup.
 4. Każda grupa przedszkolna bawi się na wyznaczonym terenie, zachowując bezpieczny dystans 2 metrów pomiędzy grupami.
 5. W sytuacji, gdy podczas pobytu na placu zabaw dziecko będzie chciało skorzystać z toalety znajdującej się przy największym placu zabaw, będzie to możliwe przy zachowaniu przez dziecko dystansu społecznego od innych dzieci co najmniej 2 metrów. Po każdorazowym użyciu toalety przy placu zabaw pracownik Przedszkola zdezynfekuje toaletę, w tym klamki u drzwi i włącznik do światła.
 6. Sprzęt znajdujący się na placu zabaw będzie codziennie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

 

III Procedura bezpieczeństwa higienicznego i obowiązki pracowników Przedszkola podczas obowiązywania reżimu sanitarnego:

1.Dyrektor Przedszkola zapewnia:

1.Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń Przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów i zabawek znajdujących się w placówce.

2.Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściach do budynku oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki lub przyłbice ochronne dla pracowników odbierających produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego.

 1. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem oraz inne instrukcje.
 2. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki i rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 3. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

2.Dyrektor ponadto:

1.Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników Przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami.

2.Dba o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować.

 1. Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka.
 2. Współpracuje ze służbami sanitarnymi.
 3. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
 4. Zapewnia taką organizację zajęć, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali Ci sami opiekunowie.
 5. Informuje rodziców o obowiązujących w Przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą strony internetowej placówki.

 

Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do:

1.Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

2.Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia.

3.Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują.

4.Dezynfekowania rąk zawsze przed wejściem do budynku placówki.

5.Informowania Dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci.

6.Postępowania zgodnie z zapisami niniejszych Procedur.

7.Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.

8.Kucharka nie może mieć kontaktu z dziećmi, nauczycielkami, pomocami nauczyciela oraz pozostałymi pracownikami Przedszkola.

Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:

1.Ciągi komunikacyjne – myją.

2.Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują.

3.Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów.

4.Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.

5.Pracują w rękawiczkach.

Nauczycielki, pomoce nauczyciela i pozostali pracownicy Przedszkola:

1.Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. Bhp.

2.Dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza.

3.Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć.

4.Dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy.

5.Ustawiają leżaki do odpoczynku w bezpiecznym wynoszącym co najmniej 1,5 m odstępie jednego dziecka od drugiego dziecka.

6.zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

 

IV Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola.

 

 1. Przed wejściem głównym do Przedszkola w widocznym miejscu umieszczony jest środek dezynfekujący przeznaczony do dezynfekcji rąk przez wszystkie osoby dorosłe.
 2. Wpisanie kodu do domofonu przy wejściu do Przedszkola odbywa się po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk środkiem dezynfekującym.
 3. Wchodząc do Przedszkola rodzice/ opiekunowie muszą zdezynfekować ręce przeznaczonym do tego środkiem dezynfekującym. Ponadto mają obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką lub specjalną przyłbicą ochronną.
 4. Do Przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez żadnych objawów chorobowych. Nauczyciel bądź inny pracownik Przedszkola ma prawo odmówić przyjęcia dziecka pod opiekę Przedszkola w sytuacji zauważenia u niego jakiejkolwiek oznak choroby –np. kataru, kaszlu, zaczerwienionych oczu, podwyższonej temperatury.
 5. Przy wejściu dziecka do sali przedszkolnej pracownik Przedszkola zmierzy dziecku temperaturę. Temperatura przekraczająca 37,3 C jest równoznaczna z odmową przyjęcia dziecka do Przedszkola, ponieważ istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore. Powrót dziecka do Przedszkola może nastąpić po wyleczeniu choroby i złożeniu przez rodzica dziecka pisemnego oświadczenia, że lekarz zaopiniował stan zdrowia dziecka jako pozwalający na uczęszczanie do Przedszkola.
 6. Rodzice wyrażą zgodę w pisemnym oświadczeniu na pomiar temperatury swojego dziecka oraz odnotowanie temperatury w specjalnej karcie. Brak zgody powoduje niemożność objęcia opieką Przedszkola dziecka w trakcie reżimu sanitarnego.
 7. 7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z Przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, innych dzieci i ich

rodziców oraz innych osób wynoszący min. 2 metry. W miarę możliwości do Przedszkola dziecko przyprowadza i odbiera ta sama osoba.

 1. Dzieci do Przedszkola są przyprowadzane oraz odbierane tylko przez osoby zdrowe. Nauczyciel bądź inny pracownik Przedszkola ma prawo poprosić osobę dorosłą o niezwłoczne opuszczenie terenu Przedszkola w sytuacji zauważenia u niej jakiejkolwiek oznaki choroby – np. kataru, kaszlu, zaczerwienionych oczu, podwyższonej temperatury. W takiej sytuacji osoba ta nie może pojawić się na terenie placówki do momentu wyzdrowienia.
 2. Jeżeli w domu przedszkolaka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub gdy dziecko miało kontakt z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji, z którą nie zamieszkuje w jednym gospodarstwie domowym, to nie wolno przyprowadzać dziecka do Przedszkola
 3. Podczas pobytu na terenie Przedszkola, w tym terenie szatni rodzice i inne osoby przyprowadzające/odbierające dziecko muszą mieć założone maseczki lub przyłbice ochronne.
 4. Rodzice dzieci z grupy Tygrysków do wchodzenia do Przedszkola używają wejścia od strony placu zabaw, do wychodzenia używają wyjścia głównego.
 5. Rodzice dzieci z grupy Delfinków, Odkrywców i Sówek do wchodzenia i wychodzenia z Przedszkola używają wejścia głównego.
 6. Rodzice mogą wchodzić z dzieckiem wyłącznie do szatni z zachowaniem zasady: 1 rodzic z dzieckiem w odstępie co najmniej 2 metrów od kolejnego rodzica z dzieckiem.
 7. W szatni głównej Przedszkola może znajdować się maksymalnie 8 dzieci i 8 rodziców/opiekunów prawnych, natomiast w szatni dzieci trzyletnich maksymalnie 5 dzieci i 5 rodziców. W szatni należy zachować od innych osób dystans społeczny wynoszący 2 metry.
 8. W przypadku, gdy w szatni już przebywa maksymalna wskazana w Procedurach ilość osób, rodzic/osoba przyprowadzająca lub odbierająca dziecko z Przedszkola oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz Przedszkola zachowując odpowiedni dystans społeczny 2 metrów od innych osób.

16.Czas pobytu rodzica/opiekuna przyprowadzającego lub odbierającego dziecko z Przedszkola musi zostać ograniczony do niezbędnego minimum, po przebraniu się dziecka rodzic sprawnie przekazuje je do grupy do której dziecko jest przypisane.

 1. Odbieranie z placu zabaw dziecka uczęszczającego do grupy Tygrysków:

– po wejściu na teren placówki osoba odbierająca ma zabezpieczony nos i usta ochronną maseczką lub przyłbicą, dezynfekuje ręce środkiem do dezynfekcji wystawionym przed wejściem głównym, a następnie kieruje się bezpośrednio na plac zabaw Tygrysków, odbiera dziecko od nauczyciela pamiętając o zachowaniu dystansu społecznego 2 metrów od innych osób i wchodzi wejściem bocznym do szatni Tygrysków. Z budynku wraz z dzieckiem wychodzi wejściem głównym.

 1. Odbieranie z placu zabaw dziecka uczęszczającego do grupy Delfinków, Odkrywców lub Sówek:

– po wejściu na teren placówki osoba odbierająca dziecko ma zabezpieczony nos i usta ochronną maseczką lub przyłbicą, dezynfekuje ręce środkiem do dezynfekcji wystawionym przed wejściem głównym, a następnie wchodzi do szatni głównej i kieruje się na właściwy plac zabaw, odbiera dziecko od nauczyciela pamiętając o zachowaniu dystansu społecznego 2 metrów od innych osób i wraca do szatni głównej. Z budynku wraz z dzieckiem wychodzi wejściem głównym.

 1. W sytuacji niemożności zapewnienia dziecku młodszemu od przedszkolaka opieki na czas przyprowadzania lub odbierania przedszkolaka z placówki rodzic może wejść z dzieckiem młodszym do placówki przy zachowaniu zasady, że młodsze dziecko to nie może swobodnie poruszać się po korytarzu. Nie wolno także wjeżdżać wózkiem do wnętrza placówki. Małe dziecko może zostać wprowadzone lub wniesione na rękach lub w foteliku do przewozu autem.
 2. W sytuacji niemożności zapewnienia dziecku starszemu od przedszkolaka opieki na czas przyprowadzania lub odbierania przedszkolaka z placówki rodzic nie może wprowadzić starszego dziecka na teren placówki.

 

V Procedura przekazywania dziecka spod opieki rodziców pod opiekę pracownika Przedszkola:

 

 1. Podczas przekazywania dziecka pod opiekę nauczyciela rodzic powinien zachować odległość od nauczyciela co najmniej 2 metrów.
 2. Czas trwania przekazywania dziecka pod opiekę nauczyciela i odbierania dziecka powinien zostać ograniczony do niezbędnego minimum.
 3. Wszelkie informacje jakie rodzic chciałby uzyskać na temat swojego dziecka w aktualnej sytuacji może uzyskać tylko drogą mailową.
 4. Pytania i informacje kierowane do nauczyciela dziecka rodzic przesyła na adres mailowy nauczyciela udostępniony na tablicy przy drzwiach wejściowych do sali do której uczęszcza dziecko.
 5. Pytania i informacje kierowane do Dyrektora Przedszkola rodzic przesyła na adres mailowy Przedszkola przedszkole.jacekiagatka@kaszczorek.edu.pl lub może kontaktować się na numer telefonu 697 4848 828.

 

VI Procedura przygotowywania oraz podawania posiłków

 

1.Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.

2.Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.

3.Pracownik kuchni:

 1. Dezynfekuje ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
 2. Myje ręce:

-przed rozpoczęciem pracy,

-przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,

-po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

-po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,

-po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,

-po skorzystaniu z toalety,

-po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,

-po jedzeniu i piciu;

 1. Myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
 2. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakłada rękawiczki oraz przyłbicę ochronną;
 3. Po zakończonej pracy, dezynfekuje blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami dezynfekcyjnymi;
 4. Myje naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparza naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
 5. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownik kuchni nie miał kontaktu z pomocami i opiekunami dzieci.
 6. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach, a po zjedzeniu pracownicy myją i dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki co najmniej 2 razy dziennie.
 7. Posiłki dzieciom podają nauczycielki i pomoce nauczyciela.

4.Osoba pracująca w zmywalni przy wychodzeniu z pomieszczenia pozostawia fartuch ochronny i dokładnie dezynfekuje ręce środkiem dezynfekującym. Nie kontaktuje się z kucharką.

 

VII Postępowanie w przypadku podejrzenia zachorowania na Covid-19 przez dziecko lub personel Przedszkola:

Zasady ogólne:

 1. W Przedszkolu w widocznym miejscu zostają umieszczone potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

2.W Przedszkolu zostało przygotowane izolatorium tj. pomieszczenie służące do odizolowania dziecka lub pracownika Przedszkola, u którego zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie to jest wyposażone w materac, apteczkę, w środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji.

 

VIIa. Procedura postępowania w Przedszkolu w razie wystąpienia podejrzenia zachorowania na Covid-19 u dzieci:

1.Dziecko, u którego występują niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19, zostanie niezwłocznie odizolowane przez pracownika Przedszkola w izolatorium.

2.Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika Przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę i jednorazowe rękawiczki.

 1. Nauczyciel pod którego opieką znajdowało się dziecko telefonicznie zawiadamia Dyrektora Przedszkola o izolacji dziecka.

4.Dyrektor Przedszkola telefonicznie zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną.

4.Dyrektor Przedszkola o zaistniałej sytuacji powiadamia rodziców i wzywa ich do bezzwłocznego odbioru dziecka z placówki.

5.W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

6.Dyrektor Przedszkola lub wskazany przez Dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

7.Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z izolatorium.

 1. Pomieszczenia i przedmioty, w których przebywał i miał styczność podejrzany o zachorowanie należy niezwłocznie zdezynfekować.

6.W przypadku stwierdzenia podejrzenia występowania zachorowania na covid-19                     w placówce zostanie wstrzymane przyjmowanie dzieci do placówki oraz zostaną zastosowane zalecenia stacji sanitarno-epidemiologicznej.                                                                             7.W razie wystąpienia wątpliwości Dyrektor Przedszkola zwraca się do stacji sanitarno-epidemiologicznej po poradę.

VIIb. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia występowania zachorowania u pracownika Przedszkola w trakcie pracy:

 1. Każdy pracownik, przekazuje Dyrektorowi numer telefonu do kontaktu z osobą, którą należy powiadomić w razie podejrzenia zakażeniem wirusem Covid-19.

2.Pracownik, u którego występują niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19 zgłasza Dyrektorowi Przedszkola ten fakt i kieruje się do izolatorium.

3.Dyrektor Przedszkola wyznacza inną osobę do zastąpienia na stanowisku pracy osobę odizolowaną.

4.Dyrektor Przedszkola bezzwłocznie zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, która podejmuje dalsze kroki bezpieczeństwa.

 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik podejrzany o zachorowanie, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w Przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

6.W przypadku stwierdzenia podejrzenia występowania zachorowania na covid-19                     w placówce zostanie wstrzymane przyjmowanie dzieci do placówki oraz zostaną zastosowane zalecenia stacji sanitarno-epidemiologicznej.                                                                             7. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 

Postanowienia końcowe:

1.Niniejsza aktualizacja Procedur wchodzi w życie z dniem ich podpisania w dniu 03.07.2020 r. i będzie obowiązywać do czasu ich odwołania.                                                                                                                                                                         

2.Procedury obowiązują wszystkich pracowników Przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka”, dzieci uczęszczające do  Przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka” oraz rodziców i osoby przyprowadzające/odbierające dzieci uczęszczające do tej placówki.

 1. Pracownicy Przedszkola oraz rodzice dzieci uczęszczających do placówki są zobowiązani do systematycznego śledzenia zmian w obowiązujących przepisach prawa.

 

                                                                                                                          Toruń, 3 lipca 2020 r.

                                                                                                                              Daniel Okruciński

 

Wniosek o powrót dziecka do przedszkola

Oświadczenie rodzica

Film o przedszkolu

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.

Rekrutacja do Przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka”

Rozpoczęliśmy zapisy do przedszkola na rok szkolny 2022/2023!
Zapraszamy rodziców dzieci w wieku 2,5-6 lat do udziału w procesie rekrutacji.
Zgłoszenia prosimy kierować pod adres: przedszkole.jacekiagatka@kaszczorek.edu.pl lub pod numer telefonu: 697 484 828,

Serdecznie zapraszamy!!!