PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ DLA ODKRYWCÓW W MARCU 2023 R.

TYGODNIOWA TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Odkrywcy i oszczędności.    realizacja 27.02.2023r.- 03.03.2023r.
 2. Na sklepowych półkach.      realizacja 06.03.2023r.-10.03.2023r.
 3. Matematyczny tydzień.       realizacja 13.03.2023-17.03.2023r.
 4. Na wiosenki powitanie.      realizacja 20.03.2023r.-24.03.2023r.
 5. W teatrze.                                realizacja 27.03.2023r.-31.03.2023r.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO –WYCHOWAWCZE:

Dziecko będzie:

 • poznawało obrzędy i zwyczaje związane z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny;
 • ćwiczyło umiejętności budowania wypowiedzi na temat ilustracji;
 • wypowiadało się na temat tekstu literackiego;
 • poszerzało wiedzę na temat wiosennych zmian w przyrodzie;
 • nabywało poczucie stałości i rozumienia następstw zdarzeń czasowych;
 • poszerzało słownik czynny i bierny;
 • kształtowało umiejętność czytania ze zrozumieniem;
 • tworzyło okazje do zabaw parateatralnych;
 • rozwijało słuch muzyczny i ćwiczyło umiejętności wokalne;
 • stwarzało okazję do ekspresji słownej, ruchowej i plastycznej;
 • rozbudzało zainteresowania teatrem;
 • kształtowało umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi;
 • poszerzało wiedzę o pracownikach teatru;
 • doskonaliło koncentrację uwagi i pamięć;
 • kształtowało percepcję wzrokową oraz zmysł dotyku;
 • ćwiczyło sprawność fizyczną i koordynację ciała;
 • rozwijało mowę i słuch fonematyczny;
 • rozwijało myślenie przyczynowo – skutkowe;
 • kształtowało umiejętności odpowiadania na pytania i budowania zdań złożonych;
 • nabywało umiejętności obserwowania i wnioskowania;
 • doskonaliło kompetencje matematyczne;
 • kształtowało odporność na porażkę lub niepowodzenie w zabawie;
 • rozwijało postawy proekologiczne;
 • rozwijało świadomość konieczności dbania o środowisko, a zwłaszcza oszczędzania wody;
 • nabywało umiejętności planowania zakupów oraz ich wartościowania;
 • klasyfikowało towary ze względu na ich wartość i przeznaczenie;
 • rozumiało, że ilość pieniędzy jest ograniczona;
 • zdobywało/utrwalało wiedzę dotyczącą sklepu, kupowania, zachowania się w sklepach;
 • znało sposoby gromadzenia pieniędzy (skarbonka, portfel, konto bankowe) oraz zalety oszczędzania;
 • znało walutę obowiązującą w Polsce;
 • wiedziało, co to jest konto bankowe, cena, do czego służy bankomat, kasa fiskalna, bank, paragon;
 • rozwijało percepcję słuchową i wzrokową;
 • pobudzało wyobraźnię i kreatywność;
 • kształtowało umiejętność budowania wypowiedzi w oparciu o wysłuchany utwór;

doskonaliło małą i dużą motorykę.