PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ DLA SÓWEK NA MIESIĄC MARZEC 2023r.

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

  1. W świecie wynalazków.                                                               realizacja od 06 marca do 10 marca 2023r.
  2. Marcowa pogoda.                                                                          realizacja od 13 marca do 17 marca 2023r.                       
  3. Wiosna tuż,  tuż.                                                                            realizacja od 20 marca do 24 marca 2023r.
  4. Siły przyrody.                                                                                  realizacja od 27 marca do31 marca 2023r.

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

Dzieci będą:

– poszerzały wiedzę o wynalazkach i wynalazcach,

– doskonaliły umiejętność korzystania z numerów alarmowych,

– doskonaliły umiejętność wzywania pomocy,

– poszerzały wiedzę o otaczającym świecie,

– wdrażały się do uważnego słuchania tekstu literackiego ,                                               

– kształtowały umiejętności koncentracji i skupienia uwagi,

– poznawały znaczenie przysłów ludowych,

– doskonaliły logiczne myślenie,

– doskonaliły umiejętności pracy w zespole ,

– stymulowały mowę,

– doskonalić umiejętności manualne,

– rozwijały umiejętności dostrzegania zależności przyczynowo- skutkowe,

– kształtowały umiejętności muzyczne ,

– poznawały nazwy i wygląd  kwiatów wiosennych,

– pracowały Metodami Aktywizującymi ,

– doskonaliły wyznaczanie kierunków przestrzeni,

– rozwijały kompetencje matematyczne,

– pracowały z matą do kodowania,

– rozwijały kompetencje matematyczne,

– rozwijać logiczne myślenie rozwiązując zagadki słowne,

– doskonaliły analizę głoskową i sylabową,

– rozwijały wrażliwość muzyczno-rytmiczną,

– poznawały sposoby rozwiązywania konfliktów,

– poznawały etapy wzrostu kwiatów,

– utrwalały wiedzę nt. zmienności w wiosennej pogodzie,

– wyjaśniały przysłowia związane z marcową, wiosenną pogodą,

– wzbogacały słownictwo,

– budowały wiedzę na temat czterech żywiołów,

– pobudzały aktywność twórczą i zmysł obserwacji,

– wyrabiały umiejętność kojarzenia symbolu, barwy, obiektu czy zjawiska z danym żywiołem,

– poznawały znaczenie czterech żywiołów dla świata przyrody.