Procedury bezpieczeństwa przedszkola

PROCEDURY obowiązujące w Przedszkolu Niepublicznym „Jacek i Agatka” w Toruniu

Cel główny:

Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu Niepublicznym „Jacek i Agatka” w Toruniu znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki.

W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel przedszkola oraz inne osoby świadczące pracę na rzecz placówki są zobowiązane postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu.

Sposób prezentacji procedur

1. Udostępnienie dokumentu w gabinecie Dyrektora Przedszkola.

2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych na początku każdego roku szkolnego.

Dokonywanie zmian w procedurach

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach obowiązujących w Przedszkolu Niepublicznym „Jacek i Agatka” w Toruniu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej Dyrektor Przedszkola.

Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Procedury I-X wchodzą w życie z dniem 03.09.2018roku.

Procedura XI wchodzi w życie z dniem 22.10.2018roku.

Zmiana tekstu Procedur I-XI wchodzi w życie z dniem 26.08.2019roku.

Zmiana tekstu Procedury VIII wchodzi w życie z dniem 14.11.2019roku.

I PROCEDURA – DOTYCZY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

II PROCEDURA – DOTYCZY PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE DZIECKO Z PRZEDSZKOLA CHCE ODEBRAĆ RODZIC/PRAWNY OPIEKUN, OSOBA UPOWAŻNIONA BĘDĄCA POD WPŁYWEM ALKOHOLU, NARKOTYKÓW, ZACHOWUJĄCA SIĘ AGRESYWNIE, KTÓRA NIE JEST W STANIE ZAPEWNIĆ DZIECKU BEZPIECZEŃSTWA

III PROCEDURA – DOTYCZY SYTUACJI, GDY DZIECKO NIE ZOSTANIE ODEBRANE Z PRZEDSZKOLA

IV PROCEDURA – DOTYCZY PRZYPADKU, ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH LUB ŻYJĄCYCH W SEPARACJI

V PROCEDURA -DOTYCZY PRZYPADKU, GDY DZIECKO POD OPIEKĄ PRZEDSZKOLA ULEGŁO NIESZCZĘŚLIWEMU WYPADKOWI

VI PROCEDURA– DOTYCZY MONITOROWANIA OSÓB WCHODZĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH TEREN PRZEDSZKOLA

VII PROCEDURA– POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W PRZEDSZKOLU CHOROBY ZAKAŹNEJ

VIII PROCEDURA – POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W PRZEDSZKOLU WSZAWICY

IX PROCEDURA – DOTYCZY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYSTAPIENIA ZAGROŻENIA WYMAGAJĄCEGO PRZEPROWADZENIE EWAKUACJI

X PROCEDURA – DOTYCZĄCA ŻYWNOŚCI W PRZEDSZKOLU

XI – PROCEDURA DOTYCZĄCA ZABAW W PRZEDSZKOLU, NA PLACACH ZABAW, PODCZAS SPACERÓW I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE

I PROCEDURA

DOTYCZY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.

2. Rodzice/prawni opiekunowie osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że zobowiązani są wprowadzić dziecko do sali i przekazać pod opiekę nauczyciela.

Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali i przekazania spod opieki rodzica lub innej osoby przyprowadzającej pod opiekę nauczyciela.

3. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat, a także pozostawać do dyspozycji nauczyciela pod wskazanym numerem telefonu w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia .

4. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan wskazuje, że jest ono chore lub nie jest w stanie uczestniczyć we wszystkich zajęciach w przedszkolu takich jak np. wyjście na spacer, zajęcia sportowe.

5. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że dziecko może być chore. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmówi przyjęcia dziecka do grupy.

6. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola przed rozpoczęciem pierwszego śniadania do godziny 8.40. W sytuacji gdy istnieje konieczność przyprowadzenia dziecka o późniejszej godzinie (zaplanowana wizyta u lekarza, stomatologa itp.)rodzic zobowiązany jest uprzednio poinformować o tym fakcie przedszkole. Przy czym w takiej sytuacji rodzic zobowiązany jest uwzględnić zaplanowane w danym dniu zajęcia wynikające z planu atrakcji na dany miesiąc oraz obowiązujący w przedszkolu Ramowy rozkład dnia, z których wynika w jakich godzinach w danej grupie odbywa się spacer lub wyjście poza budynek przedszkola albo inne zajęcia.

7. Nauczyciel odbierający dziecko od rodzica zwraca uwagę czy przy ubiorze dziecka nie ma przedmiotów mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla dziecka lub innych dzieci np. broszka, agrafka, długie kolczyki, korale i ma prawo zdecydowania o pozostawieniu tych przedmiotów w szatni.

8. Dzieci mogą przynosić do przedszkola swoje zabawki z domu na zasadach ustalonych przez wychowawcę danej grupy. Muszą to być zabawki bezpieczne. Za przyniesione zabawki przedszkole nie odpowiada.

9.Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/prawni opiekunowie może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/ prawnych opiekunów. Wypełnione upoważnienie z wykazem osób odpowiedzialnych za odbiór dziecka z przedszkola rodzice/opiekunowie składają osobiście u nauczyciela grupy lub u Dyrektora Przedszkola przed rozpoczęciem, a także w trakcie roku szkolnego. Przekazując wybranej osobie pełnomocnictwo do odbioru swojego dziecka rodzic zobowiązuje się do poinformowania tej osoby o treści „Klauzuli informacyjnej dla osoby upoważnionej do odbioru dziecka z Przedszkola Niepublicznego „Jacek i Agatka” z siedzibą w Toruniu”- treść wskazanej klauzuli dostępna jest na tablicy ściennej w wiatrołapie, a także poinformowaniu tej osoby o konieczności posiadania w dniu odbioru dziecka dowodu osobistego i konieczności okazania go na żądanie nauczyciela.

10. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.

11. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne z upoważnieniem, nauczyciel powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów i Dyrektora Przedszkola oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.

12. Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców/ prawnych opiekunów, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili mu fakt odebrania dziecka. Nauczyciel musi widzieć i wiedzieć kto i kiedy odbiera dziecko.

13. W przypadku odebrania dziecka z ogrodu przedszkolnego i dalszego pozostania w tym ogrodzie przez rodzica wraz z odebranym dzieckiem, za dziecko odpowiada rodzic. W przypadku niewłaściwego zachowania dziecka po odebraniu, nauczyciel lub inny pracownik przedszkola ma prawo poproszenia osoby która odebrała dziecko o wyjście z dzieckiem z ogrodu przedszkolnego.

14. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach możliwość wydania dziecka innej pełnoletniej osobie, niż wymienione w „Upoważnieniu do odbioru dziecka”, jednak wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu tego przez rodziców/ prawnych opiekunów bezpośrednio z Dyrektorem Przedszkola.

15. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna zgłaszaną telefonicznie za pośrednictwem „ sms’a”. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim.

II PROCEDURA

DOTYCZY PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE DZIECKO Z PRZEDSZKOLA CHCE ODEBRAĆ RODZIC/PRAWNY OPIEKUN/ OSOBA UPOWAŻNIONA BĘDĄCA POD WPŁYWEM ALKOHOLU, NARKOTYKÓW, ZACHOWUJĄCA SIĘ AGRESYWNIE, KTÓRA NIE JEST W STANIE ZAPEWNIĆ DZIECKU BEZPIECZEŃSTWA

1. Nauczyciel nie wydaje w takiej sytuacji dziecka i zawiadamia o tym Dyrektora Przedszkola.

2. Nauczyciel zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/ prawnego opiekuna lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z przedszkola.

3. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru, Dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę policji.

4. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka Dyrektor Przedszkola i Policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.

5. Po zdarzeniu Dyrektor Przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami dziecka w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w „Procedurach Obowiązujących w Przedszkolu Niepublicznym „Jacek i Agatka” w Toruniu”.

6. Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją Dyrektorowi Placówki.

7. Jeśli w/w sytuacja powtarza się Dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich i powiadomić rodziców o podjętych działaniach.

III PROCEDURA

DOTYCZY SYTUACJI, GDY DZIECKO NIE ZOSTANIE ODEBRANE Z PRZEDSZKOLA

1. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach otwarcia placówki tj. do godziny 17.00, nauczyciel powiadamia o tym fakcie Dyrektora Przedszkola.

2. Dyrektor lub pod jego nieobecność – nauczyciel zawiadamia o zaistniałej sytuacji telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

3. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców/opiekunów prawnych dziecka nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez 1 godzinę. Koszt zapewnienia dziecku opieki po godzinach otwarcia przedszkola (każdej rozpoczętej godziny) wynosi 50 złotych i obciąża rodzica dziecka. Opłata powinna zostać uiszczona następnego dnia w biurze przedszkola lub przelewem na rachunek bankowy ze wskazaniem tytułu płatności.

4. Jeśli przez godzinę próba zawiadomienia rodziców się nie powiedzie, Dyrektor lub nauczyciel zwraca się o pomoc do Policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/ prawnych opiekunów i o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.

5. Nauczyciel sporządza ze zdarzenia notatkę służbową, którą przekazuje Dyrektorowi Przedszkola.

6. Po zdarzeniu Dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania prawa obowiązującego w Przedszkolu.

7. Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z Przedszkola powtarzają się, Dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować rodziców/prawnych opiekunów o podjętych działaniach.

IV PROCEDURA

DOTYCZY PRZYPADKU ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH LUB ŻYJĄCYCH W SEPARACJI

1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.

2. Jeśli do Przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.

3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel powiadamia Dyrektora Przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.

4. W sytuacji, kiedy oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską, a mimo to na terenie Przedszkola dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel lub Dyrektor powiadamia o tej sytuacji Policję i prosi o interwencję.

V PROCEDURA

DOTYCZY PRZYPADKU, GDY DZIECKO W CZASIE ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE ULEGŁO NIESZCZĘŚLIWEMU WYPADKOWI

1. Nauczyciel:

1.1 Zapewnia opiekę pozostałym dzieciom i udziela dziecku w miarę możliwości doraźnej pierwszej pomocy przedmedycznej.

1.2 Powiadamia rodziców/prawnych opiekunów dziecka, Dyrektora placówki o nieszczęśliwym wypadku.

1.3 Jeśli zachodzi konieczność, wzywa na miejsce pogotowie ratunkowe.

1.4 Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.

2.W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub śmiertelnego, Dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku podejmuje następujące działania:

2.1. Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę.

2.2 Wzywa pogotowie ratunkowe i informuje Dyrektora Przedszkola.

2.3 W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

2.4 Sporządza notatkę służbową w której opisuje przebieg zdarzenia.

3. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ma obowiązek:

3.1. O każdym wypadku zawiadomić niezwłocznie: rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego oraz organ prowadzący przedszkole.

3.2. W sytuacji wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała, wypadku zbiorowego lub śmiertelnego niezwłocznie powiadomić o wypadku rodziców/ prawnych opiekunów dziecka, organ prowadzący przedszkole, prokuratora i kuratora oświaty.

3.3. Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.

3.4. Powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku i sporządzić protokół powypadkowy.

3.5. Zatwierdzić protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręczyć niezwłocznie rodzicom i pouczyć ich o sposobie i trybie odwołania.

3.6.Prowadzić rejestr wypadków.

3.7. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

VI PROCEDURA

DOTYCZY MONITOROWANIA OSÓB WCHODZĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH TEREN PRZEDSZKOLA

1. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren przedszkola.

2. Z chwilą spotkania obcej osoby lub zauważeniu jej na terenie przedszkolnym pracownik przedszkola przejmuje kontrolę nad tą osobą, w szczególności prosi o:

1) podanie celu wizyty,

2) podanie nazwiska osoby z którą chce się widzieć obca osoba,

3) prowadzi ją do właściwej celowi wizyty osoby,

4) po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł interesant odprowadza go do drzwi przedszkola, jeżeli nie może opuścić stanowiska pracy prosi innego pracownika o odprowadzenie interesanta do drzwi i je zamyka,

5) w przypadku gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie; nie ujawnia celu wizyty lub zachowuje się nienaturalnie bądź agresywnie, pracownik natychmiast powiadamia Dyrektora lub w czasie jego nieobecności wyznaczoną osobę zastępującą Dyrektora, który powiadamia policję.

VII PROCEDURA

POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W PRZEDSZKOLU CHOROBY ZAKAŹNEJ

1.Choroba zakaźna

1) Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o chorobie zakaźnej u dziecka.

2) Dyrektor ma obowiązek poinformowania rodziców o przypadku wystąpienia choroby zakaźnej w przedszkolu.

3)Dalsze działania w takiej sytuacji Dyrektor podejmuje zgodnie z wytycznymi Sanepidu.

4) W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej Przedszkole ma prawo żądać od rodziców dziecka, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i możność uczęszczania przez dziecko do przedszkola.

VIII PROCEDURA

POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W PRZEDSZKOLU ŚWIERZBA, WSZAWICY LUB INNEJ CHOROBY PASOŻYTNICZEJ

Procedura ma zapewnić higieniczne i bezpieczne warunki pobytu dzieci, a pracownikom higieniczne warunki pracy w Przedszkolu Niepublicznym „Jacek i Agatka” oraz chronić zarówno dzieci, jak i pracowników placówki przed rozprzestrzenianiem się wszawicy, świerzbu lub innej choroby pasożytniczej w placówce.

1. Aby zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w Przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy, świerzbu lub innej choroby pasożytniczej w placówce Dyrektor Przedszkola zobowiązuje Rodziców przedszkolaków do systematycznego, codziennego monitorowania czystości ich skóry i głów.

2. Dyrektor Przedszkola w razie potrzeby zarządza w Przedszkolu kontrolę czystości skóry i głów wszystkich dzieci uczęszczających do placówki, która będzie dokonywana przez upoważnioną przez niego osobę (pracownika Przedszkola, pielęgniarkę lub higienistkę), z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).

3. Osoba upoważniona do kontroli w razie stwierdzenia świerzbu, wszawicy lub innej choroby pasożytniczej u dziecka powiadomi o tym fakcie Dyrektora Przedszkola.

4. Dyrektor Przedszkola niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie rodziców dzieci, u których stwierdzono świerzb, wszawicę lub inną chorobę pasożytniczą.

W takim przypadku Rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania dziecka z Przedszkola i podjęcia skutecznego leczenia świerzbu, wszawicy lub innej choroby pasożytniczej.

Otrzymanie informacji o stwierdzeniu u dziecka świerzbu, wszawicy lub innej choroby pasożytniczej Rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem w Zeszycie Chorób Pasożytniczych.

W przypadku wszawicy Dyrektor Przedszkola:

– powiadomi Rodzica o konieczności podjęcia niezwłocznych zabiegów leczniczych wobec dziecka, u którego stwierdzono wszawicę,

– o konieczności pozostawienia w domu leczonego dziecka przez minimum 4 dni od momentu powiadomienia Rodzica o stwierdzeniu wszawicy u dziecka,

– o konieczności poddania się kuracji przez wszystkich domowników w tym samym czasie co dziecko u którego stwierdzono wszawicę,

– o konieczności dokonania innych czynności mających na celu wyeliminowanie choroby zakaźnej takich jak m.in. wypranie w odpowiedniej temperaturze okryć głowy, szalików, odzieży, pościeli, ręczników, maskotek, dezynfekcji szczotek, grzebieni, gumek do włosów.

W przypadku świerzbu lub innej choroby pasożytniczej Dyrektor Przedszkola zawiadomi Rodzica o konieczności skierowania dziecka do lekarza i pozostania dziecka w domu w trakcie leczenia choroby zgodnie z zaleceniem lekarza.

5. Dyrektor Przedszkola lub upoważniona przez niego osoba poinformuje wszystkich rodziców przedszkolaków o wystąpieniu przypadku świerzbu, wszawicy lub innej choroby pasożytniczej w Przedszkolu, z zaleceniem codziennej kontroli czystości skóry i głowy dzieci i innych zamieszkujących wspólnie z dzieckiem osób.

6. Rodzice dziecka, którzy sami stwierdzą wystąpienie u swojego dziecka świerzbu, wszawicy lub innej choroby pasożytniczej mają obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Dyrektora Przedszkola oraz do stosowania się do postanowień niniejszej Procedury.

7. Do Przedszkola dziecko może powrócić dopiero po wyleczeniu świerzbu, wszawicy lub innej choroby pasożytniczej.

Dyrektor Przedszkola lub upoważniona przez niego osoba może zobowiązać Rodzica dziecka leczonego na świerzb, wszawicę lub inną chorobę pasożytniczą do dostarczenia do Przedszkola zaświadczenia od lekarza, że u dziecka została skutecznie wyleczona wszawica, świerzb lub inna choroba pasożytnicza i dziecko może uczęszczać do Przedszkola.

8. W przypadku wystąpienia wszawicy w Przedszkolu osoba upoważniona przez Dyrektora Przedszkola po upływie 7 -10 dni od wystąpienia wszawicy skontroluje stan czystości głowy dzieci.

9. W sytuacji zauważenia u dziecka, u którego wcześniej stwierdzono wszawicę, świerzb bądź inną chorobę pasożytniczą, braku skuteczności zalecanego leczenia, osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli zawiadomi o tym Dyrektora Przedszkola.

10. W takim przypadku Dyrektor Przedszkola:

– może zobowiązać Rodziców dziecka u którego nie została wyleczona wszawica, świerzb lub inna choroba pasożytnicza do pokrycia kosztów działań poniesionych przez Przedszkole mających na celu zapobiegnięcie rozprzestrzeniania się/wyeliminowanie wszawicy, świerzbu lub innej choroby pasożytniczej (w szczególności kosztów dezynsekcji, kosztów kontroli skóry lub głów) każdorazowo nie wyższych niż 300 złotych,

– może powiadomić ośrodek pomocy społecznej o konieczności kontroli realizacji funkcji opiekuńczych Rodziców wobec dziecka,

– może w drodze decyzji rozwiązać Umowę cywilno-prawną o świadczenie usług przedszkolnych bez zachowania terminu wypowiedzenia i skreślić dziecko z listy wychowanków z powodu nieprzestrzegania przez Rodziców dziecka postanowień Statutu i Procedur obowiązujących w Przedszkolu Niepublicznym „Jacek i Agatka”.

IX PROCEDURA

DOTYCZY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WYSTAPIENIA ZAGROŻENIA WYMAGAJĄCEGO PRZEPROWADZENIE EWAKUACJI

1. W sytuacji wystąpienia pożaru decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci i mienia oraz sposobie gaszenia pożaru podejmuje Dyrektor Przedszkola, a w razie jego nieobecności osoba upoważniona lub wyznaczona.

2. Za bezpieczeństwo przeprowadzenia ewakuacji dzieci odpowiedzialny jest Dyrektor Przedszkola, który jednocześnie nią kieruje, a w czasie jego nieobecności osoba upoważniona.

3. Ewakuację na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa należy prowadzić w następujących etapach:

1) ogłoszenie alarmu o pożarze lub innym niebezpieczeństwie przy użyciu dzwonka poprzez jego trzykrotne krótkotrwałe naciśnięcie.

2) Zaalarmować straż pożarną.

3) Przystąpić do ewakuacji dzieci zgodnie z planem ewakuacji.

4) Przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego ( gaśnice).

5) Na terenie przedszkola muszą być wyznaczone osoby odpowiedzialne za ewakuację i posiadać ukończone szkolenie z tego zakresu.

6) Obowiązkiem nauczyciela jest bezpieczne wyprowadzenie dzieci:

a) nauczyciel wyprowadza dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami ewakuacyjnymi;

b) nakazuje dzieciom poruszać się w szeregu trzymając się za ręce, a sam idzie na początku trzymając pierwsze dziecko za rękę, na końcu wychodzi drugi nauczyciel, pomoc nauczyciela lub inna osoba z obsługi przedszkola, która sprawdza czy wszystkie dzieci opuściły miejsce zdarzenia;

c) nauczyciel wyprowadza dzieci w bezpieczne miejsce wyznaczone w planie ewakuacji.

X PROCEDURA

DOTYCZĄCA ŻYWNOŚCI

1. Dziecko do przedszkola nie może przynosić swojej żywności lub napojów.

2. W sytuacji gdy nauczyciel bądź inny pracownik przedszkola zauważy u dziecka produkt żywnościowy przyniesiony z domu, schowa go i odda rodzicowi dziecka przy odbiorze dziecka z przedszkola i jednocześnie poinformuje rodzica, że na teren przedszkola nie wolno przynosić pożywienia/napojów spoza przedszkola.

3. Przyniesienie jedzenia z domu jest dopuszczalne w dniu w którym dziecko świętuje swoje urodziny z kolegami i koleżankami z grupy. Dozwolone jest przyniesienie fabrycznie zapakowanych słodyczy lub świeżych owoców wraz z paragonem poświadczających ich zakup. Niedozwolone jest przyniesienie ciasta, tortu lub innej żywności.

4. W przypadku dziecka cierpiącego na alergie pokarmowe dozwolone jest – po uprzednim ustaleniu z Dyrektorem Przedszkola – przynoszenie przez rodzica artykułów spożywczych fabrycznie zapakowanych z właściwym terminem do spożycia, które nie alergizują dziecka. Nie jest dozwolone przynoszenie potraw przygotowanych przez rodzica w domu.

5. W przypadku odebrania przez rodzica dziecka z przedszkola przed którymś z przedszkolnych posiłków nie ma możliwości otrzymania tego posiłku „na wynos”. Dzieci spożywają posiłki w swoich salach przedszkolnych o godzinach ustalonych w Ramowym Rozkładzie Dnia. Ze względów higienicznych niedozwolone jest spożywanie przez dziecko posiłków w szatni przedszkola.

XI PROCEDURA

DOTYCZĄCA ZABAW W PRZEDSZKOLU, NA PLACACH ZABAW, PODCZAS SPACERÓW I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE

1.Przepisy ogólne:

1) Przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu należy zapewnić im odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo.

2) Żaden pracownik wykonujący swoją pracę na terenie przedszkola nie może stwarzać zagrożenia dla dzieci, pracowników i innych osób przebywających na terenie przedszkola.

3) Nauczyciel, pomoc nauczyciela i inny pracownik oddelegowany przez Dyrektora Przedszkola do opieki nad dziećmi w czasie sprawowania tejże opieki nie prowadzą PRYWATNYCH rozmów z innymi osobami, zarówno osobistych, jak i telefonicznych.

4) Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów/ reguł warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie przedszkola: w budynku, na terenie przedszkolnym, na placach zabaw, w czasie wycieczek i spacerów oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez dzieci:

a) codziennie przypominane są umowy właściwego zachowania się dziecka w przedszkolu,

b) każdorazowo przed wyjściem grupy z budynku przedszkola nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu i korzystania ze sprzętu terenowego, w zależności od miejsca pobytu (np. powiadamianie osoby dorosłej o zauważonym niebezpieczeństwie; nie oddalania się od grupy bez zgody opiekuna; zgłaszanie się na zbiórkę na sygnał nauczyciela; zabawy w wyznaczonych granicach,)

c) podczas wychodzenia grupy dzieci z sali, nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia czy wszystkie dzieci opuściły salę i do przeliczenia ich,

d) nauczyciele zobowiązani są do sporządzania zapisów w dziennikach dotyczących realizacji zadań na świeżym powietrzu.

5)Nauczyciele i personel pomocniczy mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, w szczególności zwracają uwagę czy bramka i drzwi wejściowe do przedszkola są zamknięte.

6) Nauczyciele oraz pracownicy przedszkola nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani podawać lekarstw.

7) W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) lub zaistnienia zdarzenia , powodującego uraz (np. skaleczenie, stłuczenie, ukąszenie, itp.) nauczyciel ma obowiązek niezwłocznie powiadomić rodziców/prawnych opiekunów dziecka

8)Pracownicy obsługi mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem dzieci.

9) Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenia z zakresu bhp, ochrony ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

2. Bezpieczeństwo w sali zajęć.

1) Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci.

2)Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel zgłasza ten fakt Dyrektorowi Przedszkola. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w takiej sali.

3) Jeżeli zagrożenie dla bezpieczeństwa w sali pojawi się w trakcie prowadzenia zajęć, nauczyciel przerywa zajęcia i natychmiast wyprowadza dzieci z sali. Następnie powiadamia o niebezpieczeństwie Dyrektora Przedszkola.

4) Nauczyciel nie może pozostawiać powierzonych mu dzieci bez opieki. Jeśli nauczyciel musi wyjść z sali, na czas swojej nieobecności ma obowiązek zapewnić dzieciom opiekę – innego nauczyciela, pomocy nauczyciela lub innego pracownika przedszkola. W przypadku opieki przez pracownika niepedagogicznego odpowiedzialność za dzieci ponosi nauczyciel sprawujący opiekę nad daną grupą.

5) Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, kieruje zabawą lub ją inspiruje. Ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli nie są w stanie same ich rozwiązać.

6) Nauczyciele i pomoc nauczyciela dbają o czystość, ład i porządek w sali podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu.

7) Pomoc nauczyciela w salach wykonuje wobec dzieci zadania opiekuńcze. Przed i po zajęciach wietrzy salę, pomaga nauczycielowi w przygotowaniu sali do zajęć oraz w sprzątaniu po zajęciach.

3. Bezpieczeństwo podczas zajęć dodatkowych.

1) Podczas zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole wymagających opuszczenia przez dzieci sali za bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca te zajęcia( np. logopeda, nauczyciel prowadzący zajęcia sportowe).

2) W takiej sytuacji odpowiedzialność osoby prowadzącej zajęcia dodatkowe rozpoczyna się od chwili odebrania dzieci spod opieki nauczyciela przedszkola sprawującego nad nimi opiekę do momentu przyprowadzenia ich z powrotem i oddania pod opiekę nauczyciela przedszkola.

3) Niedopuszczalne jest podczas zajęć dodatkowych pozostawienie dzieci bez opieki.

4) W przypadku konieczności opuszczenia sali zajęć przez prowadzącego zajęcia dodatkowe, opieka nad dziećmi musi zostać przekazana nauczycielowi przedszkola.

4. Bezpieczeństwo na placach zabaw:

1) W czasie pobytu dzieci na placu zabaw przedszkolnym bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele.

2)Podczas pobytu dzieci na przedszkolnych placach zabaw nauczyciel uczy dzieci bezpiecznego korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

3) Ilość dzieci przebywających na placu zabaw należy dostosować jego powierzchni oraz zainstalowanego na nim sprzętu zabawowego.

4)Nauczyciel wychodzi na plac zabaw z dziećmi po uprzednim sprawdzeniu jego stanu (terenu i sprzętu). W przypadku zauważenia usterek uniemożliwiających zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu i zabawy nauczyciel niezwłocznie zgłasza ten fakt Dyrektorowi Przedszkola i nie korzysta z terenu do czasu usunięcia zagrożenia.

5) Nauczyciel przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z regulaminem bezpiecznego użytkowania placu zabaw umieszczonego na placu zabaw.

6) Nauczyciel i pomoc nauczyciela zobowiązani są sprawdzać stan liczebny dzieci przed wyjściem na plac zabaw, w trakcie pobytu i przed powrotem do sali.

7)Podczas pobytu na placu zabaw dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w budynku przedszkola do której wchodzi się bezpośrednio z placu zabaw, udając się tam pod opieką nauczyciela, pomocy nauczyciela lub innego pracownika przedszkola delegowanego do opieki nad dziećmi.

8) Podczas pobytu w tym samym czasie dzieci z kilku grup przedszkolnych na placu zabaw niedopuszczalnym jest gromadzenie się nauczycielek i osób sprawujących opiekę nad dziećmi w jednym miejscu i prowadzenie rozmów. Ich uwaga powinna być skupiona wyłącznie na powierzonych ich opiece dzieciach.

9) W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w nakrycie głowy i w miarę możliwości przebywać w zacienieniu.

10) Z placu zabaw dzieci wracają kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Przed opuszczeniem placu zabaw nauczyciel ma obowiązek sprawdzić czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.

4. W przypadku organizowania wycieczki:

1)Przedszkole może organizować krajoznawstwo i turystykę, których celem jest:

poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
wspomaganie rodziny i przedszkola w procesie wychowania; upowszechnianie wśród u dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej;
poprawę stanu zdrowia dzieci pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie;
przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej;
poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

2)Krajoznawstwo i turystyka może być organizowane w formie:

wycieczek przedmiotowych – związanych z realizacją programu wychowania przedszkolnego;
krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od dzieci przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce.

3)Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. Wycieczki mogą być jednodniowe, na terenie kraju.

4) Wycieczkę organizowaną przez przedszkole zgłasza się Dyrektorowi na druku „Karta wycieczki” – wzór – do pobrania u Dyrektora.

5) Do karty wycieczki dołącza się listę dzieci biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko wychowanka oraz telefon rodzica dziecka. Listę dzieci podpisuje Dyrektor Przedszkola.

6) Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża Dyrektor Przedszkola, zatwierdzając kartę wycieczki.

7)Na początku każdego roku szkolnego rodzic/opiekun prawny dziecka wyraża zgodę na udział swojego dziecka w wyjściach organizowanych przez Przedszkole w Toruniu tj. miejscowości, która jest siedzibą Przedszkola oraz w Złotorii tj. miejscowości graniczącej z siedzibą Przedszkola w celu odbycia spacerów, wycieczek i akcji plenerowych organizowanych przez przedszkole

8) Na wycieczki organizowane przez Przedszkole poza Toruniem i Złotorią rodzic/opiekun prawny dziecka każdorazowo musi wyrazić zgodę w formie pisemnej.

9) Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

10) Dyrektor wyznacza kierownika oraz opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola.

11) Przy organizacji wycieczek liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece przedszkola, a także specyfikę zajęć i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

12) Dyrektor Przedszkola może wyznaczyć na kierownika wycieczki także inną niż pracownik pedagogiczny przedszkola osobę pełnoletnią, która posiada przygotowanie odpowiednie do realizacji zadań kierownika wycieczki, w tym zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom.

13) W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba będąca pracownikiem przedszkola nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, wyznaczona przez Dyrektora Przedszkola.

14) Kierownik wycieczki w szczególności:

opracowuje program i regulamin wycieczki;
zapoznaje dzieci, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki;
zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;
zapoznaje dzieci i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;
określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom;
podczas spacerów i krótkich wycieczek pieszych w Toruniu i Złotorii powierza opiece jednego opiekuna nie więcej niż 15 dzieci,
podczas wycieczek podczas których korzysta się z komunikacji miejskiej lub kolejowej lub przejazdu autokarem poza Toruń powierza opiece jednego opiekuna nie więcej niż 15 dzieci,
nadzoruje zaopatrzenie dzieci i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;
organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie dla dzieci i opiekunów wycieczki;
dokonuje podziału zadań wśród dzieci;
dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;
dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym Dyrektora Przedszkola i rodziców, w formie ustnej.

15) Opiekun w szczególności:

sprawuje opiekę nad powierzonymi mu wychowankami;
współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu;
sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych dzieciom;
wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

16) Opiekun wycieczki w szczególności sprawdza stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, przejazdu, zwiedzania oraz po przybyciu do punktu docelowego.

17) Uczestnicy wycieczek podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, które zapewnia przedszkole.

18) Rodzice dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki.

19) Kierownik wycieczki , za zgodą Dyrektora Przedszkola może pełnić także funkcje opiekuna wycieczki.

20) Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

21) W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia dziecko przed wyjazdem nie może ono uczestniczyć w wycieczce, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji. Dziecko może oczekiwać na przybycie rodzica w innej grupie, chyba, że w wycieczce uczestniczą wszystkie grupy. W takim wypadku rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

5. W przypadku zajęć organizowanych poza przedszkolem:

1) Przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem i terenem przedszkolnym.

2) Nauczyciel, pomoc nauczyciela lub inny pracownik przedszkola delegowany do opieki nad dziećmi sprawdzają przed każdym wyjściem z budynku czy wszystkie dzieci są odpowiednio ubrane do pory roku i panujących warunków pogodowych, a stan ubrania każdego dziecka nie budzi zastrzeżeń

3) Nauczyciel przed wyjściem z dziećmi na spektakl, wystawę, spacer, pieszą wycieczkę w pobliskie tereny dokonuje wpisu do zeszytu wyjść poza teren przedszkola skrupulatnie wypełniając dane: dzień, miejsce, godzinę wyjścia z przedszkola i powrotu oraz liczba dzieci. Wpis potwierdza czytelnym podpisem.

4) Uwzględniając w szczególności cel dydaktyczny i miejsce zajęć zapis powinien być także umieszczony w dzienniku zajęć przedszkola.

5) W trakcie trwania spaceru lub wycieczki pieszej nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, pomoc nauczyciela lub inny pracownik przedszkola delegowany do opieki nad dziećmi. Co najmniej 1 osoba dorosła powinna przypadać na 15 dzieci.

6) Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas spacerów i wycieczek ponosi nauczyciel.

7)W trakcie trwania spaceru lub pieszej wycieczko dzieci idą parami w kolumnie para za parą. Opiekunowie idą: jeden na początku trzymając za rękę dziecko z pierwszej pary, drugi na końcu trzymając za rękę dziecko z ostatniej pary.

8) Opiekunowie asekurują dzieci idąc zawsze od strony jezdni.

9) Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest zobowiązany zatrzymać grupę i przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.

10)Przejście przez ulicę odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie parami; nauczyciel asekuruje grupę stojąc na środku jezdni.

11) Dzieci podczas dalszych wyjść powinny być ubrane w kamizelki odblaskowe.

12) Nauczyciel zabiera apteczkę pierwszej pomocy.

13) W przypadku choroby dziecka , złego samopoczucia dziecko nie może uczestniczyć w spacerze, wycieczce pieszej, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji. Dziecko może czekać na przybycie rodzica w innej grupie chyba, że na spacer w tym samym czasie wychodzą wszystkie grupy. W takim wypadku rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.