RODO

W celu spełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej: RODO, informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Państwa dziecka (dalej: „Administrator”) jest Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka” z siedzibą w Toruniu przy ul. Gościnnej 8, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola Daniela Okrucińskiego, zarejestrowane w Ewidencji Placówek Oświatowych – prowadzonym przez Prezydenta Miasta Torunia pod numerem 424.

Dane kontaktowe
Jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Dyrektorem Przedszkola pisemnie na adres: Przedszkole Niepubliczne „Jacek i Agatka”, ul. Gościnna 8, 87-100 Toruń.

Przetwarzanie danych
Cel przetwarzania danych Podstawa przetwarzania danych
zawarcie i wykonanie umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową, niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
dla celów marketingowych Administratora, w tym profilowania dla celów marketingowych i w celach analitycznych, udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach (np., kontaktu w celu uzyskania zgody) także uzasadniony interes administratora
ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową / świadczonymi usługami. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.
Konkretny cel i podstawa przetwarzania są podawane w odrębnej informacji kierowanej do osób, których dane dotyczą.
Rodzaj przetwarzanych danych rodziców dziecka:
Imiona, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, numer Pesel, numer telefonu, adres mailowy, sytuacja rodzinna, sytuacja zawodowa, dane związane z wykonywaniem przelewów bankowych.

Rodzaj przetwarzanych danych dziecka:
Imiona, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, numer Pesel, data urodzenia, stan zdrowia, parametry fizyczne, dane oceniające poziom funkcjonowania i rozwoju dziecka.

Okres przez który dane będą przechowywane
Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

▪ Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli Pan/Pani zgłosi sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

▪ Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
Odbiorcy danych

Dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa m.in. Urzędowi Gminy Miasta Toruń, kuratorium, polskim szkołom podstawowym w zakresie realizowania obowiązku informacyjnego, podmiotom organizującym warsztaty i konkursy w których uczestniczy Pani/Pana dziecko, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. biuru księgowemu, dostawcy usług ubezpieczeniowych dla dzieci uczęszczających do placówki, dostawcy usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.
Przekazywanie danych poza EOG

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich oraz swojego dziecka danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Pani/Pana lub dziecka danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich lub swojego dziecka danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych.

▪ W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana lub Pańskiego dziecka danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

▪ W zakresie, w jakim Pani/Pana lub Pańskiego dziecka dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzyma Pani/Pan od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

▪ Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyż stwierdzą Państwo, że narusza to przepisy RODO.

▪ Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.

▪ Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.